Idaröd

Konto Idaröd

Då semesterhemsföreningen Idaröd upphörde med sin verksamhet såldes fastigheten och en del av vinsten från försäljningen överfördes till Skånes S-kvinnor, som förvaltar kapitalet.

Kapitalet har satts in på ett konto, Konto Idaröd, vars syfte är att främja S-kvinnors möjligheter till kunskap och utbildning och att främja internationellt arbete inom arbetarrörelsen som förbättrar kvinnors situation

Styrelsen har utsett en grupp för att administrera kontot. I gruppen ingår distriktskassören Anna Ingers, kvinnodistriktets vice ordförande Inger Jarl Beck och distriktssekreterare Sabina M.Hultgren.

Anslag från kontot kan sökas av enskilda medlemmar och enskilda klubbar i S-kvinnor i Skåne.

Fullständig ansökan inklusive aktivitetens syfte och målsättning behandlas löpande under året.

Kontaktuppgifter:

Inger Jarl Beck inger1@hotmail.se

Anna Ingers annaingers@gmail.com

Sabina M.Hultgren 040-660 73 06, kansli@skvinnorskane.se

Ansökan skall innehålla redogörelse för aktiviteten, vara inkommen före aktivitetens genomförande, tillsammans med en budget och ansökningar till andra bidragsgivare.

Vid personlig ansökan kan bidrag endast beviljas en gång per mandatperiod (allmänna val) för samma aktivitet.

Genomförd aktivitet redovisas skriftligt till Idarödsgruppen. Beviljat belopp utbetalas efter genomförd aktivitet då kvitto på kostnader redovisats senast 6 månader efter genomförd aktivitet.

Ansökan skickas till:

Skånes S-kvinnor, Konto Idaröd

Olof Palmes plats 1

214 44 MALMÖ

Önskas ytterligare information – tag kontakt med

kansli@skvinnorskane.se

Ansökningsblankett

Stadgar gällandes från den 1 september 2021