Verksamhetsinriktning

– antagen på distriktskongressen 2018-04-21

 

Inledning Verksamhetsinriktningen för kommande verksamhetsår syftar främst till att stärka S-kvinnor som organisation och organisera fler feminister till jämlikhetskampen inte minst genom nya klubbar i hela Skåne. Men främst kommer fokus vara på att bidra till en socialdemokratisk valseger på alla nivåer i valen 2018. S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, könskamp och antirasistisk kamp sida vid sida. S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån kvinnors perspektiv. S-kvinnor arbetar för internationell och kvinnlig solidaritet. S-kvinnor utbildar medlemmarna för politiskt arbete.

Skånes S-kvinnodistrikts stadgars ändamålsinriktning Skånes Socialdemokratiska kvinnodistrikt ska verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Distriktets huvudsakliga uppgifter är att samla klubbar, föreningar och medlemmar samt utifrån förbundets program och handlingsplaner utveckla verksamheten och verka för att nya klubbar/föreningar bildas. Distriktet ska särskilt uppmärksamma klubbarnas arbete genom skolning och opinionsbildande arbete.

Studieverksamhet och utbildning Distriktet och klubbar ansvarar gemensamt för utbildning i organisatoriska och politiska frågor. Det är viktigt att s-kvinnor ständigt förnyar och fördjupar sina kunskaper i ideologi och olika politiska frågor för att kunna förändra samhället.

Utbildning för nya medlemmar Distriktet ansvarar för steg-1-utbildning. Förbundet ansvarar för steg-2-utbildningen och ledarskapsutbildningen.

Organisatoriska frågor Distriktet anordnar årligen dialogmöten med kvinnoklubbarnas styrelser.

Skolning för det politiska arbetet Kunskap krävs för att kunna påverka i den praktiska politiken. Distriktet anordnar, i samverkan med klubbarna, seminarier ur ett feministiskt perspektiv i aktuella frågor.

Vår ambition är att höja medlemmarnas kunskaper om jämställdhet så att de kan påverka politiska beslut med sakargument och ur ett feministiskt perspektiv. Dessa utbildningar och seminarier skall vara mobiliserande, kunskapshöjande, ta upp aktuella frågor och inbjuda till social gemenskap.

Medlemsrekrytering Distriktet, i samverkan med klubbarna medverkar med information vid distriktets arrangemang, partidistriktskongress, valupptakter, ledarutbildningar mm.

Vår ambition är att alla som delar S-kvinnors feministiska värderingar känner att det är naturligt att vara medlem i Skånes S-kvinnors klubbar. Vi måste ständigt hitta nya former såväl för att aktivt värva nya medlemmar samt för att vårda dem som ansökt om medlemskap.

Opinionsbildning Genom att lyfta feministiska frågor påverkar S-kvinnor samhällsdebatten. S-kvinnor ser behovet av att påverka både internt i partiet och externt i samhället.

Kommunikation S-kvinnodistriktet använder sig huvudsakligen av e-post för att kommunicera med medlemmar och klubbar. Dessutom finns en hemsida och distriktet är aktivt på sociala medier.

Marknadsföring/media S-kvinnor är aktiva i den allmänna debatten i tidningar och andra medier. Skriver insändare och kommentarer.

Skånes S-kvinnodistrikt ska vara en känd påtryckarorganisation. S-kvinnor Skåne syns och hörs i samhällsdebatten.

Internationellt S-kvinnodistriktet arbetar för internationell solidaritet och fredsarbete. Distriktets internationella utskott följer förbundets internationella projektverksamhet och anordnar i samverkan med klubbarna seminarier.

Utveckling Distriktet är lyhörd för klubbarnas önskemål och provar gärna nya former för klubbarna att organisera sig.

Den nya distriktsklubben ger möjlighet till medlemskap för kvinnor som inte kan tillhöra lokala klubbar.