Verksamhetsinriktning

– antagen på distriktskongressen 2021-04-24

 

Verksamhetsinriktning 2021

 

 

Inledning

Verksamhetsinriktningen för kommande verksamhetsår syftar främst till att stärka S-kvinnor som organisation och organisera fler feminister till jämlikhets- och jämställdhetskampen inte minst genom nya medlemmar och ökad engagemang i klubbarna i hela Skåne.

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, könskamp och antirasistisk kamp sida vid sida.

S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån kvinnors perspektiv.

S-kvinnor arbetar för internationell och kvinnlig solidaritet.

S-kvinnor utbildar medlemmarna för politiskt arbete.

Politisk strategisk inriktning 2021:

 Med denna politiska strategi tydliggör vi de prioriteringar vi avser jobba för under verksamhetsåret 2021. Grunden för S-kvinnors politiska ställningstaganden är det av kongressen fastställda politiska programmet. Men för att vi i det svåra politiska läget som nu råder behöver S-kvinnor bidra till att stärka arbetarrörelsen.

Vi lever i en globaliserad kapitalistisk värld där makt och resurser är koncentrerade hos ett fåtal. Den positiva utvecklingen med minskad fattigdom i världen måste delas av alla och användas för att förbättra villkoren för alla. I ojämlika samhällen brister tilliten mellan människor vilket begränsar friheten och tryggheten för alla. Endast i ett jämlikt samhälle kan vi därför bli fullt ut fria. Därför är det avgörande att ekonomiska resurser och makt fördelas jämlikt och jämställt. Det är utifrån detta som vi S-kvinnor i Skåne bygger vår politiska kamp.

Med denna verksamhetsinriktning finns möjlighet för klubbarna att själva bryta ner områdena och bedriva kampanjer och opinionsbildning utifrån de sakfrågor de anser mest prioriterade.

 

1. Gemensamt ägd och finansierad välfärd – stoppa vinsterna och gräddfilerna i välfärden

Ett feministiskt samhälle måste bygga på allas tillgång till fungerande välfärd av hög kvalitet, men en stark och gemensam välfärd är inte slutmålet, den är ett verktyg för att utöka demokratins räckvidd. Det är en grund för allas frihet. När välfärden inte räcker till är det oftast kvinnorna som får kompensera för bristerna genom att gå ner i arbetstid.

Välfärden ska finansieras gemensamt och vara demokratiskt styrd. Det kräver att folkvalda politiker ges möjlighet att ta större ansvar för välfärden. Den offentliga sektorn ska inte styras av marknadskrafter. När välfärden privatiseras blir skolan och vården ojämlik.

 

2. Jämställd och jämlik Hälso- och sjukvård

En jämställd hälsa och god folkhälsa är ett mål i sig, men en god och jämställd hälsa bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället. Det finns idag stora skillnader mellan män och kvinnor i hälso- och sjukvården, till exempel när det gäller tillgänglighet, läkemedel, vårdkvalitet, forskning och vårdtillgång. De skillnader som finns mellan kvinnor och män i vården kan inte förklaras av medicinska skäl till olika behandling på grund av kön. De är därför omotiverade och strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Vi behöver säkerställa att hälso- och sjukvård garanteras på ett jämställt och jämlikt sätt samt generellt öka kunskapen om de sjukdomar som främst drabbar kvinnor så vi kan ge den vård som behövs.

Idag kan personer med en privat sjukvårdsförsäkring få snabbare vård utan att det beror på att de har större medicinska behov. Hos vårdgivare som både tar emot patienter med och utan privat sjukvårdsförsäkring får patienterna utan försäkring vänta längre. Vi behöver säkerställa att det inte finns några gräddfiler i sjukvården, vård ska ges efter behov.

 

3. Rättvisa arbetsvillkor och jämställda löner

För att nå ett jämställt och jämlikt samhälle måste lönegapet på arbetsmarknaden slutas som i nuläget uppgår till ca 3.6 mkr mellan män och kvinnor. Denna stora skillnad som finns i livsinkomst mellan män och kvinnor utgör en stor orättvisa i samhället då det påverkar livsmöjligheterna för kvinnor negativt både under och efter arbetslivet. Därför behöver vi bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden och investera i jämställda löner.

Vi S-kvinnor i Skåne ser vikten av heltid som norm inom alla delar på arbetsmarknaden men vi behöver också en helt ny arbetstidsreform med en sänkt heltidsnorm om 30 h. Det är hög tid att förändra heltidsnormen som en viktig reform för bättre hälsa, minskade sjukskrivningstal, lägre arbetslöshet och mer fritid. Men främst är det en fråga om jämställdhet då det är kvinnor som idag tvingas ta större ansvar för hushållsarbete samt sliter ut sig i förtid och tvingas jobba deltid eller gå i förtidspension. Därför krävs också en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring. Det bidrar både till jämställdhet i hemmet och står upp för barnens rätt till sina vårdnadshavare. Även avskaffandet av allmän visstid och hyvling är viktigt för att uppnå en jämställd arbetsmarknad.

Kvinnor är de som har de sämsta arbetsvillkoren och lägsta lönerna. Under Corona har det blivit än mer tydligt hur hårt många kvinnodominerade yrkesgrupper har drabbats då de inte kunnat jobba hemifrån. Istället har de utsatts för stora risker för smittspridning i sitt dagliga arbete. Dessutom har dessa yrkesgrupper i grunden dåliga arbetsvillkor och låga löner. Det är helt oacceptabelt.

 

4. Tandvården som del av den allmänna sjukförsäkringen

Tandvård ska inte vara en klassfråga. Ingen ska behöva leva med dåliga tänder för att en inte har råd! Det är nu dags att behandla tänderna som en del av kroppen. Kvinnor med låg inkomst eller låg pension har sällan råd att gå till tandläkaren. Dålig tandhälsa kan leda till infektioner – åderförkalkning och tandlossning kan vara en orsak till hjärtinfarkt. Inflammationer i munnen är ett hot mot det allmänna hälsotillståndet.

Tänderna tillhör kroppen och S-kvinnor anser att tandvården ska likställas med övrig sjukvård. Det ska inte skilja sig om du söker vård för tänderna eller hjärtat. En jämlik tandvård ökar folkhälsan och ger därmed också en mer jämlik och jämställd hälsa. S-kvinnor kräver att tandvården jämställs med övrig sjukvård och ingår i samma försäkringssystem. Det ska inte vara några skillnader i patientavgifterna mellan att besöka en läkare eller tandläkare.

 

 

Skånes S-kvinnodistrikts stadgars ändamålsinriktning

Skånes Socialdemokratiska kvinnodistrikt ska verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

Distriktets huvudsakliga uppgifter är att samla klubbar, föreningar och medlemmar samt utifrån förbundets program och handlingsplaner utveckla verksamheten och verka för att nya klubbar/föreningar bildas.

Distriktet ska särskilt uppmärksamma klubbarnas arbete genom skolning och opinionsbildande arbete.

 

Studieverksamhet och utbildning

Distriktet och klubbar ansvarar gemensamt för utbildning i organisatoriska och politiska frågor. Det är viktigt att s-kvinnor ständigt förnyar och fördjupar sina kunskaper i ideologi och olika politiska frågor för att kunna förändra samhället.

 

Utbildning för nya medlemmar

Distriktet ansvarar för steg-1-utbildning. Förbundet ansvarar för steg-2-utbildningen och ledarskapsutbildningen. Studieutskottet planerar att under hösten genomföra en steg 1 utbildning. Om det krävs har vi möjlighet att genomföra den digitalt.

Ett nätverk för klubbarnas studieledare är under planering. Detta för att underlätta att ge varandra information och stötta varandra kring frågor som gäller studier samt för att distriktets studieutskott kan ha en direktkontakt med klubbens studieledare.

 

 

Organisatoriska frågor

Distriktet anordnar årligen dialogmöten med kvinnoklubbarnas ordförande.

 

Skolning för det politiska arbetet

Kunskap krävs för att kunna påverka i den praktiska politiken. Distriktet anordnar, i samverkan med klubbarna, seminarier ur ett feministiskt perspektiv i aktuella frågor.

Vår ambition är att höja medlemmarnas kunskaper om jämställdhet så att de kan påverka politiska beslut med sakargument och ur ett feministiskt perspektiv. Dessa utbildningar och seminarier skall vara mobiliserande, kunskapshöjande, ta upp aktuella frågor och inbjuda till social gemenskap.

 

Medlemsrekrytering

Distriktet, i samverkan med klubbarna medverkar med information vid distriktets arrangemang, partidistriktskongress, valupptakter, ledarutbildningar mm.
Vår ambition är att alla som delar S-kvinnors feministiska värderingar känner att det är naturligt att vara medlem i Skånes S-kvinnors klubbar. Vi måste ständigt hitta nya former såväl för att aktivt värva nya medlemmar samt för att vårda dem som ansökt om medlemskap.

 

Opinionsbildning

Genom att lyfta feministiska frågor påverkar S-kvinnor samhällsdebatten. S-kvinnor ser behovet av att påverka både internt i partiet och externt i samhället.

 

Kommunikation

S-kvinnodistriktet använder sig huvudsakligen av e-post för att kommunicera med medlemmar och klubbar. Dessutom finns en hemsida och distriktet är aktivt på sociala medier.

 

Marknadsföring/media

S-kvinnor är aktiva i den allmänna debatten i tidningar och andra medier. Skriver insändare och kommentarer.

Skånes S-kvinnodistrikt ska vara en känd påtryckarorganisation.

S-kvinnor Skåne syns och hörs i samhällsdebatten.

 

Facklig-politisk samverkan

S-kvinnor i Skåne ska verka för att stärka och utveckla organisationen för lokal facklig-politisk samverkan. Särskild vikt kommer att läggas vid att förbättra förutsättningarna för samordning av gemensamma arrangemang. Vi strävar efter fortsatt kontinuitet i det facklig-politiska arbetet. Distriktsstyrelsen har en utsedd fackligt-politiskt ansvarig.

 

 

Internationellt

S-kvinnodistriktet arbetar för internationell solidaritet och fredsarbete. Distriktets internationella utskott följer förbundets internationella projektverksamhet och anordnar i samverkan med klubbarna seminarier.

 

Utveckling

Distriktet är lyhörd för klubbarnas önskemål och provar gärna nya former för klubbarna att organisera sig.

Distriktsklubben ger möjlighet till medlemskap för kvinnor som inte kan tillhöra lokala klubbar.