Investera i fredskultur för framtida generationer

Med vårt nya tvärpolitiska nätverk vill vi erbjuda väljarna en politik som bryter militarismens tolkningsföreträde och stärker den fredspolitiska debatten. Vi vill visa världen att vi tror på lösningar bortom hot och våld. skriver Madeleine Göransson S-kvinnor.

Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Vi reser, studerar och arbetar över gränserna, vi möts på sociala medier, vi är upplysta. Vi möter människor, vi får ta del av deras liv, kultur och historia- vi lär av varandra.

Vi vill att våra barn ska respektera människor de möter, att alla är lika mycket värda. Vi lär våra barn att det är inte genom hot och våld vi löser konflikter, det är i mötet, i samtalet vi kan lösa de konflikter som uppstår. Vi ska arbeta förebyggande med barnen, vår framtid och investera i en framtid där det primitiva språket såsom krig, hot och upprustning är bortom våra sinnen, vårt sätt att leva.

Hur ska vi arbeta för att få till någonting mer varaktigt för de kommande generationerna? Vi behöver lägga ner mer resurser på fredsfrågorna som till exempel fredsministrar och fredsinstitut, vi måste tänka mer långsiktigt, förebygga, bygga stabilitet över gränserna.

Ett riksomfattande nätverk för Fredskultur har bildats under hösten 2017 – FredsKulturNätverket. Vi vill stärka den fredspolitiska debatten och skapa fler samarbeten över partigränser.

Medlemmar finns nu från fem partier (MP, S, L, V och Fi), och därtill några till som inte är med i något parti. Medlemsantalet närmar sig idag 150.

En av världens främsta forskare på militarism ur ett feministiskt perspektiv- Cynthia Enloe säger att icke militära lösningar ses ofta som icke agerande. Att vi måste tala om icke- militära lösningar på ett sätt som gör det synligt att vi har andra metoder och strategier.

Sverige behöver våga göra mer mot vålds och krigskultur.

Men även satsa på bättre metoder. Det kan handla om en mer sofistikerad diplomatkår, att lära barnen konflikthantering i skolan, att de kan säga till sina föräldrar att de har lärt sig en färdighet- att de kunde förhindra en konflikt.

Hur vill vi se på vår värld? Vad tror vi på? Vad är vi rädda för? Har vi fiender? Vilka tankar tillåter vi får styra över oss? Tankens makt är stor.

Med ett 2017 fyllt av hot, upprustning och Aurora 17 behöver vi läsa om fredskultur inför ett nytt år.

Vi behöver bryta militarismens tolkningsföreträde och dominans. Vi vill främja alternativ som bygger på dialog och kunskapsutbyte inom och mellan länder. Målet är fredskultur och frihet från våld för alla. Fredskultur och ickevåld kan bli en dominerande global norm. Sverige behöver våga göra mer mot vålds och krigskultur.

FredsKulturNätverket har progressiva ideer som fredsministrar i världens länder, fler fredsinstitut, kärnvapenförbud, svensk alliansfrihet i fredens tjänst och stopp för vapenexport.

Vi träder in i ett nytt år och jag tror att om vi är många så kan vi tillsammans med styrkan och kraften gemensamt visa världen att vi tror på fredliga lösningar bortom hot och våld.

En fredskultur är den verklighet vi vill verka och leva för, ett levnadssätt som bygger på respekt för livet.

Madeleine Göransson är S-kvinna i Österlens kvinnoklubb, styrelseledamot i S – kvinnor distriktsstyrelsen Skåne med ansvar för de internationella frågorna, undersköterska och författare. och medlem i FredsKulturNätverket.

Dagens Arena 2017-01-15