Stadgar

§ 1 Ändamål

S-kvinnors Skånedistrikt har till uppgift att med utgångspunkt i S-kvinnors ändamål verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

S-kvinnors Skånedistrikt ska samla Malmökretsen, klubbar och enskilda medlemmar inom sitt område samt utifrån program- och handlingsplaner utveckla verksamheten och verka för att nya klubbar bildas.

S-kvinnors Skånedistrikt ska särskilt uppmärksamma önskemål om medlemmars skolning för det politiska engagemanget.

§ 2 Organisation

moment 1

Distriktet omfattar Skåne. Alla klubbar inom distriktets geografiska område skall tillhöra distriktet.

Distriktet organiserar distriktsklubb för medlemmar som inte är med i en lokal klubb. Distriktsklubb ansluts till arbetarekommunen i den ort där det socialdemokratiska partidistriktet har sitt säte.

Distriktskongressen är distriktets högsta beslutande organ.

Distriktet leds av den på distriktskongressen valda styrelsen.

Distriktsstyrelsen består av minst fem ledamöter varav ordförande och kassör väljs särskilt. I distriktet ska ansvarig för studier utses.

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

Distriktskongressen väljer minst två revisorer samt revisorsersättare. Dessa ska till distriktskongressen avge berättelse över distriktets räkenskaper, förvaltning och verksamhet.

moment 2

Malmökretsen samordnar alla Malmöklubbar.

§ 3 Distriktskongress

moment 1

Ordinarie distriktskongress genomförs årligen före första maj. Extra distriktskongress sammankallas vid behov av distriktsstyrelsen eller när minst en tredjedel av distriktets klubbar begär det.

Kallelse och ombudsfördelning till distriktskongressen skickas till klubbarna 8 veckor före distriktskongressen.

moment 2

Klubb tilldelas ett grundombud och dessutom ett ombud för varje påbörjat 20-tal medlemmar.

Klubbarnas medlemsantal per den 31 december är grund för beräkningen.

moment 3

Vid distriktskongressen har ombud yttrande, förslags och rösträtt.

moment 4

Distriktsstyrelsens ledamöter, ersättare, revisorer samt valberedning har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Distriktsstyrelsens ledamöter och ersättare kan inte vara ombud på distriktskongressen.

moment 5

Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om antalet nominerade är fler än de som ska väljas.

moment 6

Distriktsstyrelsen beslutar om sista dag för nomineringar för val av distriktsstyrelse och revisorer, samt andra förtroendeuppdrag i distriktet. Distriktsstyrelsen beslutar om sista dag för nomineringar för val av ombud till förbundets kongress.

Efter nomineringstidens utgång äger endast distriktets valberedning rätt att föreslå kandidater.

moment 7

Valberedningen består av minst tre ledamöter, ordförande väljs i särskild ordning.

moment 8

Valberedningen bereder förslag till ombud till förbundets kongress. Distriktskongressen väljer ombud och ersättare till förbundets kongress.

moment 9

Motion till distriktskongress kan väckas av enskild medlem eller klubb. Motion ska vara distriktet tillhanda senast 1 mars.

moment 10

Dagordning och arbetsordning för distriktskongressen ska tillsammans med verksamhetsberättelse och motioner jämte styrelsens utlåtande göras tillgängliga senast två (2) veckor före distriktskongressens öppnande.

moment 11

Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” till distriktsstyrelsen. Frågan ska vara inlämnad till distriktsstyrelsen innan distriktskongressens öppnande.

moment 12

Distriktsstyrelsen avger verksamhetsberättelse till distriktskongressen. Verksamhetsinriktning och budget antas på distriktskongressen.

moment 13

Mötet tar på förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

§ 4 Avgift

Distriktskongressen fastställer medlemsavgiften till distriktet för nästkommande kalenderår.

§ 5 Distriktsstyrelse

Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutande organ då distriktsmötet ej är samlat.

Distriktsstyrelsen leder distriktets verksamhet i överensstämmelse med program och stadgar samt av distriktsmötet fattade beslut.

§ 6 Tillägg till stagar

Tillägg till dessa stadgar kan antas av ordinarie distriktskongress.

Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grundstadgar.