Uttalande med anledning av internationella dagen mot våld mot kvinnor

Att leva fritt från våld är en mänsklig rättighet. Ändå utsätts tusentals kvinnor i Sverige för våld och övergrepp på daglig basis. Oftast där de borde vara tryggast, i hemmet, av en man de levt i en nära relation med. Detta uppmärksammas särskilt 25 november, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Under den pågående pandemin förvärras problemen med våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Allt fler pressas av ekonomisk utsatthet och många är socialt isolerade.

Varje år dödas 20 kvinnor i Sverige av en man de haft en nära relation med. Tusentals kvinnor flyr varje år, lever gömda för att rädda livet på sig och sina barn. Traumatiserade barn och kvinnor som utsatts för och bevittnat våld men sällan får det stöd de behöver.  Om något annat i samhället så systematiskt skulle skada och döda så många, skulle det klassas som ett allvarligt samhällsproblem. Det skulle vara oacceptabelt att det bra fortsätter.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att tillgodose stöd och hjälp för brottsoffer, med särskilt ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn. Unizon, som samlar 130 kvinnojourer, har tillsammans med Män för jämställdhet tagit fram en rapport om hur kommunerna lever upp till detta.

Resultaten visar att 1 av 10 kommuner bedriver inget våldsförebyggande arbete, hälften av de som svarat har ingen skriftlig strategi. De flesta anger att det behövs mer personal och resurser och flera uppger att Covid-19-pandemin lett till att våldet ökat.

I Skåne har många kommuner backat i Unizons nationella ranking ”kvinnofridsbarometern”. En förklaring är att insatser för att stötta skyddade boenden och lokala kvinnojourer nedprioriterats och pengar dras in.

Även BRÅs statistik talar sitt tydliga språk om vikten av att de skånska kommunerna växlar upp sitt arbete. Många kommuner och organisationer har ställt sig bakom Länsstyrelsen i Skånes samling ”Ett jämställt Skåne” men i statistiken ser vi hur anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ligger på höga nivåer och vi vet att mörkertalet är stort. Omräknat och baserat på antal av 100 000 invånare visar BRÅ att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor under 2018 ligger på exempelvis 351 i Perstorp, 360 i Klippan och 188 i Trelleborg.

För S-kvinnor är det självklart att Sverige ska ha en nollvision mot Mäns våld mot kvinnor. Vi ser det som viktigt att hela samhället nu växlar upp sitt arbete och säkerställer att det förebyggande arbetet tillsammans med direkta stödinsatser säkras nu under krisen och efter.

Kvinnojourerna måste ha långsiktig finansiering, Vi måste erbjuda trygga vägar för kvinnor att lämna en våldsam relation. Alla kommuner bör t.ex. ha tydlig information på sin hemsida om hur du hittar lokala kvinnojourer.

Det strukturella våldet mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle och det måste tas på allvar. Vi S-kvinnor kommer aldrig sluta ta den kampen.

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor

Elin Gustafsson distriktsordförande S-kvinnor Skåne