Sys­ter­skap som bi­stånd

I vår omvärld har Sverige varit en positiv kraft för fred, folkrätt, mänskliga rättigheter, nedrustning och jämställdhet. Vi behöver gå vidare och ta täten i arbetet för en hållbar utveckling med FNs utvecklingsmål Agenda 2030. För oss S-kvinnor är det glädjande att Agenda 2030 har flera jämställdhetsmål som att avskaffa våld mot kvinnor, stärka kvinnors ekonomiska självständighet, ge kvinnor rätt till sexuell och reproduktiv hälsa samt avskaffa könsstympning, barn- och tvångsäktenskap.

Att rikta utvecklingssamarbetet till kvinnor stärker deras ställning men det är också ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom, främja utveckling och åstadkomma hållbar förändring. Vår utgångspunkt är att människor vill skapa en positiv och hållbar utveckling och med vårt stöd kan vi hjälpa andra att åstadkomma en egen förändring. S -kvinnor startade ett samarbete med Ikwhwezi Womens Support Centre i Östra Kapprovinsen i Sydafrika i början av 2015. Centret bedriver rådgivning till kvinnor som utsatts för våld i hemmet och informationsspridning om HIV och AIDS.

Vi vill att svenskt utvecklingssamarbete ska bidra till att öka kvinnors makt över sina egna liv och deras möjligheter att påverka det egna landets utveckling. Samverkan, inklusive erfarenhets – och expertutbyten är viktigt i arbetet för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter och egenmakt i samarbetsländerna för att uppnå jämställdhet. S-kvinnor har täta kontakter med centret för ett sådant erfarenhetsutbyte och ytterligare en resa kommer att genomföras i november.

Ikhwezi Women’s Support Centre finns i en liten kommun, Cathcart, med 32 000 invånare och med en skyhög arbetslöshet. Många affärer har slagit igen, det finns bara en tillgänglig livsmedelsbutik och maten är dyr. På flera ställen har tomma lokaler omvandlats till barer och alkoholen är ett stort problem. Kvinnorna är ofta utsatta för våld och sexualiserat våld i nära relationer och i samhället – som i många delar av Sydafrika. Centrets arbete är därför avgörande för de individer som får stöd.

Sexuellt våld och mäns våld mot kvinnor är ett mycket allvarligt samhällsproblem i alla länder i världen men olika i uttryck, form och grad. I utrikesdepartementets rapport över situationen i Sydafrika 2015 – 2016 konstateras det att det råder en utbredd diskriminering av kvinnor och flickor. Landet är fortfarande ett starkt patriarkalt samhälle med sedvänjor som bidrar till en stereotyp syn på könsroller. Enligt rapporten behöver civilsamhället stöd för att kunna agera under svåra strukturella omständigheter. Regeringen är intolerant mot organisationer som ifrågasätter, kritiserar eller på annat sätt framställer regeringen negativt.

Utvecklingen i världen går även framåt. Hundratals miljoner har lyfts ur fattigdom, livslängden ökar globalt, färre barn dör i förtid, fler barn går i skolan, inte minst flickor. Vår regering har bedrivit en feministisk utrikespolitik – den första i världen – med fokus på att främja kvinnor och flickors rättigheter. Det spelar roll när allt utrikespolitiskt arbete har analyserats utifrån jämställda rättigheter, representation och resurser. Sverige står upp för och har ökat stödet till arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

S-kvinnors ledord är att en jämställd värld är möjlig är men det krävs internationell solidaritet, samarbete och systerskap.

Elin Gustafsson, ordförande för S-kvinnor i Skåne

Madeleine Göransson, internationellt ansvarig för S-kvinnor i Skåne

Zinaida Kajevic, S-kvinna som ska resa till Sydafrika i november för att besöka Ikwhwezi Womens Support Centre

Ystads Allehanda 15 oktober 2018 Skånskan 18 oktober 2018